Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Blonde Kuifshop, met maatschappelijke zetel te Pompestraat 13,8460 Oudenburg, België, met ondernemingsnummer BE0523837315; tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon of online bestelling verklaart de opdrachtgever (ook wel de klant genoemd) op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. De opdrachtgever erkent expliciet dat de bepalingen van de verkoop- en leverings- voorwaarden van Blonde Kuifshop prioritair zijn over de betreffende bepalingen van de opdrachtgever. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Blonde Kuifshop opgenomen wordt.

Laatste update op 2 mei 2020

Artikel 1 – Definities

 1. Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Blonde Kuifshop een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of goederen.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage 1 hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens

 1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Blonde Kuifshop, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de opdrachtgever. Deze persoonsgegevens kunnen door Blonde Kuifshop tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Blonde Kuifshop toe om de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten.
 2. Indien de opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten en dat laten weten via ons contactformulier.
 3. De opdrachtgever kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief met bewijs van zijn identiteit (wat inhoudt dat de opdrachtgever een kopie van zijn identiteitskaart toevoegt aan het verzoek) te richten tot info@Blonde Kuifshop.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden, tenzij deze expliciet nodig zijn voor registratie van producten via derden.
 4. Blonde Kuifshop behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 5. Voor meer informatie omtrent uw privacy kan u terecht bij ons privacybeleid.

Artikel 3 – Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

 1. Op deze overeenkomst gesloten met Blonde Kuifshop is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Tongeren (B-3717).
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Blonde Kuifshop en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 3. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.

Artikel 4 – Duur en beëindiging

 1. De verkoop van goederen of diensten door Blonde Kuifshop voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, Tenzij anders werd overeengekomen.
 2. De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk zolang Blonde Kuifshop geen voorraad heeft moeten inslaan, kosten heeft moeten maken en de bestelling nog niet verzonden is.
 3. Indien de bestelling klaargezet wordt of verzonden is, kan de bestelling in geen geval meer geannuleerd worden.
 4. Blonde Kuifshop heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Blonde Kuifshop gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 5. Blonde Kuifshop heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever niet binnen de vooropgestelde betaaltermijn voldaan heeft aan de betaling.
 6. Abonnementen hebben een onbepaalde duurtijd en lopen verder tot de klant deze opzegt. Opzeggen dient te gebeuren via de account-pagina en dient minstens 15 dagen voordat het volgende pakket gepland staat te gebeuren.
 7. Betaalde of afgehouden bedragen voor een abonnement worden in geen geval terugbetaald. Opzeggen van een abonnement kan op ieder moment gebeuren, waarna er geen bedragen meer afgehouden zullen worden. Reeds betaalde pakketten worden nog verzonden.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De prijzen die door Blonde Kuifshop op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen slechts een geldingsduur van 14 kalenderdagen.
 2. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.
 3. Alle door Blonde Kuifshop opgegeven prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren van deze prijzen op de website. Blonde Kuifshop kan in het geval van een foutieve prijsweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven.
 4. Elke promotie geldt per klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de opdrachtgever van promoties, bijvoorbeeld door het bewust creëren van meerdere accounts, kan Blonde Kuifshop beslissen promoties niet toe te passen.

Artikel 6 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen

 1. Indien een klant, gevestigd in een andere lidstaat van de EU dan deze van Blonde Kuifshop, alcoholhoudende dranken aankoopt op Blonde Kuifshop kan dit enkel onder strikte voorwaarden:
  1. De alcoholhoudende dranken moeten door de klant zelf vervoerd worden. Indien de klant kiest voor levering via PostNL wordt dit ook aanzien als “eigen vervoer” aangezien de klant zelf betaalt voor deze leveringsmethode.
  2. De alcoholhoudende dranken zijn bestemd voor eigen gebruik en hebben geen enkel commercieel doel.
  3. De hoeveelheid van de alcoholhoudende dranken blijft, behoudens bewijslast van eigen gebruik, onder de indicatieve limieten zoals vastgesteld door de Europese Commissie waarvan bier: 110 liter.
 2. De door Blonde Kuifshop opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
 3. De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst, of op een later af te spreken tijdstip. De termijnen van de leveringen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Met werkdagen wordt hier bedoeld van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 4. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
 5. Indien het pakket om eender welk reden door de leverancier teruggestuurd wordt naar Blonde Kuifshop.be dan krijgt de klant in geen geval de reeds betaalde leveringskosten terugbetaald. Als de klant kiest om het pakket alsnog te ontvangen zal de klant opnieuw leveringskosten betalen alvorens het pakket opnieuw verstuurd wordt. De klant kan ook kiezen om het bedrag van de producten terugbetaald te krijgen na aftrek van de leveringskosten.
 6. Iedere klacht betreffende de levering of prestatie, van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 7 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Blonde Kuifshop en dit per aangetekende brief.
 7. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als reden worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
 8. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de ontvangst ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 9. Facturen dienen betaald te worden volgens de aangegeven betalingscondities.
 10. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het volledige factuurbedrag.
 11. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de opdrachtgever.
 12. Gebruikte afbeeldingen op de website zijn puur indicatief en kunnen verschillen van het product dat geleverd wordt aan de klant. De klant kan in geen geval de bestelling annuleren, retourneren of een terugbetaling eisen indien de afbeelding niet strookt met de werkelijkheid.
 13. Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 14. De niet betaling van de factuur van Billink op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Artikel 7 – Ontbinding

 1. Blonde Kuifshop kan ten allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de opdrachtgever meer dan 45 dagen na factuurdatum, in gebreke blijft om de desbetreffende factuur te betalen, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum , tenzij de opdrachtgever de factuur conform artikel 4 terecht heeft geprotesteerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. In geen geval is Blonde Kuifshop aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële verliezen, verlies van data, imagoschade, inkomstenverlies, schade aan derden, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever, enz.
 2. Blonde Kuifshop kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
 3. Blonde Kuifshop kan ten opzichte van de opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met Blonde Kuifshop gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen.
 4. In geen geval kan Blonde Kuifshop aanprakelijk gesteld worden voor een levering die schade heeft opgelopen door het transport, onzorgvuldig uitpakken, onzorgvuldig omgaan met het pakket of enige andere handeling waardoor het pakket schade oploopt. Wij doen er alles aan om het pakket veilig te verpakken maar kunnen niet instaan voor handelingen van derden.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. Gedurende een bedenktijd van 30 dagen kan een consument de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden. De reden van herroeping kan door Blonde Kuifshop opgevraagd worden, maar de consument is in geen geval verplicht zijn reden(en) te geven.
 2. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat consument de goederen in ontvangst heeft mogen nemen. Als de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, geldt de dag waarop de consument de laatste zending heeft ontvangen. Uitzondering geldt voor regelmatige zendingen of abonnementen gedurende een bepaalde of onbepaalde periode, hierbij geldt de dag van ontvangst van de eerste levering.
 3. De consument engageert zich om tijdens de bedenktijd zeer zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Het product zal slechts uitgepakt en gebruikt worden in de mate dat nodig is om de aard, kenmerken en de werking van een product vast te stellen. De consument mag een product slechts hanteren en inspecteren zoals dat in een reguliere winkel zou mogen.
 4. In geval van bierflessen zullen deze ongeopend, ongebruikt en niet geconsumeerd terug aan ons bezorgd worden. Alle labels, etiketten of andere zaken aanwezig op de flessen dienen onbeschadigd te zijn.
 5. Indien schade of waardevermindering het gevolg is aan het niet zorgvuldig omgaan met het product zal de consument aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de waardevermindering aan het product en zullen deze kosten verhaald kunnen worden op de consument.
 6. Zodra Blonde Kuifshop een melding van herroeping op elektronische wijze ontvangt van de consument, stuurt Blonde Kuifshop na ontvangst een ontvangstbevestiging.
 7. Blonde Kuifshop vergoedt in geen geval de retourkosten of extra verpakkingskosten van de consument. De leveringskosten voor het geretourneerde product zullen dus in rekening gebracht worden aan de consument.
 8. Volgende producten en diensten zullen uitgesloten worden van het herroepingsrecht:
  1. Een door de consument specifiek aangevraagd vervaardigd product dat niet gefabriceerd is en wordt vervaardigd op basis van individuele keuzes en beslissingen van de consument.
  2. Producten welke een zeer beperkte houdbaarheid hebben of snel bederven.
  3. Producten die verzegeld verzonden worden en die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet meer geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling verbroken is na de levering.

Artikel 10 – Inschakelen van derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blonde Kuifshop het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zo werkt Blonde Kuifshop samen met organisaties als PostNL, SendCloud, Trustpilot, Mollie, etc. Al deze organisaties zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en voldoen minimaal aan de eisen die zijn opgenomen in de Blonde Kuifshop Verwerkersovereenkomst.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Blonde Kuifshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Blonde Kuifshop als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Blonde Kuifshop alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 3. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Blonde Kuifshop geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Blonde Kuifshop tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 12 – Licenties en vermeldingen